Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Số 01/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Long Mỹ

Ngày 16-06-2022

Số 01/2022/QĐ-UBND           Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Long Mỹ

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THANH TRA (1).pdf_20220616100506.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 431
Đã truy cập: 900986
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.