Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 23/8 đến 27/8/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Ngày 20-08-2021

THỨ HAI: Ngày 23/8/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp trực tuyến với UBND tỉnh sơ kết Kế hoạch Phát động thiết lập “Vùng xanh”. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với các địa phương về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025. Mời lãnh Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, lãnh đạo Khu Nông nghiệp UDCNC Hậu Giang (giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: Ngày 24/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm huyện Long Mỹ. Mời thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm huyện Long Mỹ theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Công an huyện, các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ,Tài chính-Kế hoạch, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: Ngày 25/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, Thường trực: HĐND, UBMTTQVN huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng đoàn khám, Phòng Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch UBND tỉnh);

 - 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 11 giờ 45 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng với Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ dự trao Nhà tình nghĩa và đến thăm các chốt kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với các địa phương về việc bàn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất về cấp huyện quản lý. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện. Mời Thường trực UBMTTQ VN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM: Ngày 26/8/2021

 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) trực tuyến với địa phương về sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ (tổng kết: Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chỉ thị số 10-CT/TW, Nghị quyết số 09-NQ/TW; sơ kết: Chỉ thị số 40-CT/TU, Nghị quyết số 06-NQ/TU; triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, số 24-QĐ/TW). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (cả ngày).

THỨ SÁU: Ngày 27/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát địa điểm xây dựng Nhà trưng bày ”Nơi ở thời niên thiếu Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ”. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A cùng dự. Điểm tại ấp 6 xã Vĩnh Viễn A  (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

 - 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện. Mời Thường trực UBMTTQ VN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan tu ngay 21-26-8 (dc lan 7).docx_20210826151546.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 356
Đã truy cập: 231127
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.