Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 17/7 đến 25/7/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 9)

Ngày 16-07-2021

THỨ HAI: Ngày 19/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch về phong trào thi đua HTX. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

 - 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)

THỨ BA: Ngày 20/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (theo lịch Huyện ủy);

 - 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)

THỨ TƯ: Ngày 21/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và khảo sát khu cách ly mới. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời) (cả ngày);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, QPĐP 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

 - 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)

THỨ NĂM: Ngày 22/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự và làm việc với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp thông qua phương án cưỡng chế các hộ dân Khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn, giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và khảo sát khu cách ly mới. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

 - 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp góp ý dự thảo báo cáo trả lời ý kiến của Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và HTX trên địa bàn huyện. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

 - 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)

THỨ SÁU: Ngày 23/7/2021

- 07 giờ 30 phút Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (cả ngày);

 - 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 18 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Mời lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY: Ngày 24/7/2021

- Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự; lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)

CHỦ NHẬT: Ngày 25/7/2021

- Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 17-25-7 dc lan 9.docx_20210723141505.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 355
Đã truy cập: 231126
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.