Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 14 - 18/11/2022 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 11-11-2022

Thứ Bảy, ngày 12/11/2022

9 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Nghĩa. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ Hai, ngày 14/11/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đồng chí: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện; đại diện Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 10 giờ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp Thường trực Huyện uỷ. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ và đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ xin ý kiến Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 15/11/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với thị trấn Vĩnh Viễn kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị    năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo thị trấn; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại           thị trấn.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm việc với xã Xà Phiên kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 13 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 16/11/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với các ngành về dự toán năm 2023 và công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nộ dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với xã Thuận Hưng kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị    năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 13 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm việc với xã Lương Tâm kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng   Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ Năm, ngày 17/11/2022

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại nhà ông Nguyễn Văn Thình, ấp 6 xã Vĩnh Thuận Đông.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại nhà ông Nguyễn Minh Kha, ấp 2 xã Xà Phiên.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp và làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ về thăm các mô hình Thanh niên làm kinh tế. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện; đồn chí Lê Hồng Việt Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Lê Hoàng Thái Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Huỳnh Quốc Việt Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã Xà Phiên và Vĩnh Thuận Đông.

Thứ Sáu, ngày 18/11/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc về một số nội dung có liên quan. Mời các đồng chí: Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;  Trần Điền Lâm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phạm Đăng Khoa Chánh Thanh tra huyện; Lâm Quốc Hùng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn; Trần Quốc Tuấn Phó Bí thư Đảng uỷ xã Lương Nghĩa cùng dự. (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 14 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp mặt, toạ đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; 18 năm xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.


Đang online: 2
Hôm nay: 461
Đã truy cập: 901016
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.