Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 13 - 17/6/2022 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 10-06-2022

Thứ Hai, ngày 13/6/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực nghe Uỷ ban nhân dân báo cáo tình hình quy hoạch đất Trung tâm Y tế huyện; Ban Tổ chức Huyện uỷ báo cáo việc bố trí, sắp xếp cán bộ. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 14/6/2022

- 7 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ về công tác cán bộ. Mời các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng Phòng Nội vụ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Lương Tâm cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ tiếp công dân. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời các ngành có liên quan. Điểm tại phòng Tiếp công dân huyện.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 15/6/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đối với  xã Xà Phiên. Mời đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực II, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đối với xã Vĩnh Viễn A. Mời đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực II, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đối với  xã Thuận Hoà. Mời đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực II, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đối với thị trấn Vĩnh Viễn. Mời đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực II, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại thị trấn.

Thứ Năm, ngày 16/6/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đối với  xã Lương Nghĩa. Mời đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực II, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự lễ Khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị khoá: 130,131,132,133. Điểm tai Hội trường Tỉnh uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đối với  xã Lương Tâm. Mời đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực II, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đối với xã Thuận Hưng. Mời đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực II, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ Sáu, ngày 17/6/2022

- 7 giờ 30, Họp các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh Văn phòng Huyện uỷ và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo đảng uỷ, uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Văn phòng Huyện uỷ về việc chuẩn bị các nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Huyện uỷ. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ và đồng chí Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đối với xã Vĩnh Thuận Đông. Mời đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực II, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.


Đang online: 1
Hôm nay: 176
Đã truy cập: 559453
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.