Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HÒA GIẢI CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Ngày 19-08-2022

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND huyện Long Mỹ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Long Mỹ; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” năm 2022 trên địa bàn huyện Long Mỹ. Ngày 18 và 19/8/2022 phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện, trong nội dung tập huấn có lồng ghép tuyên truyền về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 100 hòa giải viên trên địa bàn huyện tham dự. Trong 2 ngày tâp huấn các báo cáo viên đã truyền đạt những thông tin rất hữu ích đến các hòa giải viên (Hội viên, đoàn viên, cộng tác viên,…) nhằm trang bị kỹ năng và nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngủ làm công tác PBGDPL ở cơ sở. Đặc biệt là chuyên đề về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã khẳng định được vị trí địa lý của Việt Nam trên thế giới.